پروژه های در زمینه های نفت و گاز
 • پروژه توسعه میدان گاز پارس جنوبی پالایشگاه فاز یک (1375)
 • پروژه پالایشگاه بندرعباس بارگذاری جنبی شمع های اسکله فولاد (1375)
 • پروژه درود خارگ ـ شركت توتال فينا الف (1377)
 • پروژه پالایشگاه تبریز (طرح گوگرد زدائی) (1380)
 • پروژه پالایشگاه تهران (طرح گوگرد زدائی) (1380)
 • پروژه مخازن Fabrication yard جزیره قشم (1380)
 • پروژه پالایشگاه گاز بیدبلند 2 (1382)
 • پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز دهق (1382)
 • پروژه مخازن تلمبه خانه بیدرویه (1382)
 • پروژه مخازن نفتی بندرعباس (1382)
 • پروژه مخازن نفتی اهواز، کوپال و مارون (1383)
 • پروژه تاسیسات نفتی قشم – شرکت فاسترویلر (1383)
 • پروژه پالایشگاه گاز ایلام (1383)
 • پروژه پالایشگاه گچساران (1383)
 • پروژه پالایشگاه شازند اراک (1383)
 • پروژه طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی, سازه فلرها (1385)
 • پروژه طرح تامین نفت خام پالایشگاه بندرعباس از طریق قشم (1385)
 • پروژه پالایشگاه اصفهان (1385)
 • پروژه مخازن و تلمبه خانه امام تقی (1385)
 • پروژه پالایشگاه تبریز (1386)
 • پروژه پالایشگاه الفروقلس سوریه (1387)
 • پروژه ذخیره سازی گاز در مخزن شوریجه D (1389)
 • پروژه مخازن ایران LNG (1390)
 • پروژه مخازن پارس کرانه قشم (1392)
 • پروژه ترمینال نفتی قشم (1392)