خدمات ما

  • بررسی لایه های زیر سطحی خاک از طریق حفاری و نمونه گیری.
  • شناسایی خاک با انجام آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی.
  • آزمایش مصالح.
  • کنترل کیفیت خاک ، بت و آسفالت.
  • بهبود خاک و مقاوم سازی ساختمان.
  • خدمات توپوگرافی و نقشه برداری.
  • خدمات طراحی معماری و شهرسازی.