پروژه های در زمینه پتروشیمی
 • پروژه طرح یوتیلیتی پتروشیمی فجر (1377)
 • پروژه مخازن آب خام پتروشیمی فجر (1379)
 • پروژه مخازن آب تصفیه شده پتروشیمی فجر (1380)
 • پروژه پتروشیمی فن آوران بندر امام خمینی (1380)
 • پروژه پتروشیمی خارک (1380)
 • پروژه پتروشیمی مبین- ایستگاه پمپاژ آب عسلویه (1381)
 • پروژه پتروشیمی قائد بصیر (1382)
 • پروژه واحد متانول خارک (1382)
 • پروژه پتروشیمی کردستان (1383)
 • پروژه پتروشیمی گچساران (1384)
 • پروژه کارخانه شیمیایی شرکت مدبران شیمی در عسلویه
 • پروژه پتروشیمی سلمان فارسی (1390)
 • پروژه طرح ارگ شیمی پارسا در عسلویه (1392)
 • پروژه ESBR شرکت شیمیایی صدف عسلویه (1392)
 • پروژه احداث واحد تولید همزمان متانول – آمونیاک در عسلویه (1392)
 • پروژه طرح MTPD5000 متانول در عسلویه (1392)
 • پروژه صنایع پتروشیمی تخت جمشید در عسلویه (1393)
 • پروژه اوره و آمونیاک لردگان (1393)
 • پروژه پتروشیمی جهرم (1393)
 • پروژه پتروشیمی فیروزآباد (1393)
 • پروژه مخزن سود DMD پتروشیمی خارک (1393)
 • پروژه مخزن پروپان پتروشیمی خارک (1393)