پروژه های در زمینه نیروگاه
 • پروژه طرح توسعه نیروگاه حرارتی بندرعباس (1380)
 • پروژه توسعه واحد نیروگاه مجتمع فولاد مبارکه (1381)
 • پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان (1382)
 • پروژه نیروگاه جنوب اصفهان (1382)
 • پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (1383)
 • پروژه نیروگاه گازی جهرم (1383)
 • پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه (1383)
 • پروژه نیروگاه گازی زنجان (1383)
 • پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز (1384)
 • پروژه نیروگاه ذغال سوز طبس (1384)
 • پروژه نیروگاه گازی راوند کاشان (1384)
 • پروژه نیروگاه گازی اردبیل (1385)
 • پروژه نیروگاه گازی چابهار (1385)
 • پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی قائن (1385)
 • پروزه نیروگاه گازی فجر 2 (1385)
 • پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر (1386)
 • پروژه طرح توسعه نیروگاه بیستون (1387)
 • پروژه برج خنک کننده نیروگاه حرارتی مفتح همدان (1388)
 • پروژه نیروگاه جنوب فارس (1390)
 • پروژه نیروگاه گازی دبیس عراق (1391)
 • پروژه نیروگاه بادی تاکستان (1391)
 • پروژه نیروگاه دندی زنجان (1391)
 • پروژه نیروگاه گازی طرح متانول 2 مجتمع پتروشیمی خارک (1393)