پروژه های در زمینه صنایع ریلی
 • پروژه قطعه 3 قطار شهری کرج و حومه (1383)
 • پروژه مترو تبریز (1384)
 • پروژه مترو گلشهر – هشتگرد (1385)
 • پروژه قطار برقی هشتگرد گلشهر (1386-1385 و 1392)
 • پروژه قطار برقی پرند (1389)
 • پروژه مسیر خط 6 قطار شهری کرج و حومه (1389)
 • پروژه خط 4 متروی تهران انشعاب فرودگاه مهرآباد (1389
 • پروژه قطعه 2 مترو فرودگاه بین المللی امام خمینی (1389)
 • پروژه بخش شمالی خط 3 مترو تهران (1389)
 • پروژه خط 2 در محدوده تقاطع خط 3 مترو تهران (1389)
 • پروژه انشعاب نیاوران، توسعه بخش شمالی متروی تهران (1389)
 • پروژه مونوریل کرمانشاه (1390)
 • پروژه ایستگاه متروی هشتگرد (1392)
 • پروژه خط یک و دو قطار شهری رشت (1392)
 • پروژه مترو شهرداری قم (1392)
 • پروژه بخش شمالی خط 6 مترو تهران (1394)
 • پروژه خط آهن سریع السیر تهران – اصفهان (1395