تجهیزات آزمایشگاه شیمی

تجهیزات آزمایشگاه شیمی

 • 1-دستگاه PH سنج مدل EEL ساخت انگلیس
 • 2- دستگاه اسپکترومتر مدل Shimadzu ساخت ژاپن
 • 3- دستگاه فلیم فتومتر مدل EEL ساخت انگلیس
 • 4- کوره تا حرارت 1500 درجه سانتیگراد مدل Themolyne ساخت U.S.A
 • 5- دستگاه حمام بن ماری مدل Memmert ساخت آلمان
 • 6- ترازو با دقت 0.1mg مدل Sartotius ساخت آلمان
 • 7- ترازو با دقت 0.01mg مدل Oertling ساخت انگلیس
 • 8- ترازو با دقت 0.01gr مدل AND ساخت ژاپن
 • 9- ترازو با دقت 0.1gr مدل Ohaus ساخت U.S.A
 • 10- دستگاه سانتریفیوژ مدل Hettich ساخت آلمان
 • 11- دستگاه میکسر مدل HOBART ساخت U.S.A
 • 12- دستگاه شیکر مدل ELM ساخت آلمان
 • 13- دستگاه کنداکتیومتر مدل MC-1 ساخت انگلیس
 • 14- پورت اتوماتیک ساخت آلمان
 • 15- هات پلیت ساخت ایران خود ساز
 • 16- دستگاه آب مقطرگیری ساخت ایران خود ساز
 • 17- دستگاه آون برای 80 درجه سانتیگراد ساخت ایران خود ساز
 • 18- دستگاه آون برای حرارتهای تا 400 درجه سانتیگراد
 • 19- ژمیناتور با رطوبت 100% و حرارت 23 درجه ساخت ایران خود ساز
 • 20- دستگاه اینکیوباتور با حرارت ثابت 38 درجه سانتیگراد ساخت ایران خود ساز
 • 21- دستگاه بلین ساخت شرکت تک آزما
 • 22- دستگاه کمپراتور با دقت 0/0025mm برای اندازه گیری طول مربوط به دستورالعمل ASTMC1260
 • 23- دستگاه کمپراتور با دقت 0/002mm برای اندازه گیری طول مربوط به دستورالعمل ASTMC1293
 • 24- دستگاه کمپراتور با دقت 0/002mm برای اندازه گیری طول مربوط به دستورالعمل ASTMC586
 • 25- دستگاه مکش (عصاره گیر)
 • 26- دستگاه فکی (آسیاب) برای آماده سازی نمونه ها زیر الک نمره 100 مدل Retsch
 • 27- دستگاه فکی (آسیاب) برای آماده سازی نمونه ها زیر الک نمره 200 مدل Retsch