اهم پروژه های مقاوم سازی ساختمان و بهسازی لرزه ای

 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی و مرمت سد تاریخی بهمن (1382)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی موزه ملی ایران باستان (1383)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی چاپخانه دولتی ایران (1384)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی ساختمان دیسپاچینگ ملی – شرکت توانیر (1384)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی مدارس استان تهران (1386 و 1389)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی مدارس استان قزوین (1387)
 • پروژه مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه ای ساختمان های مهم استانداری خراسان رضوی (1388)
 • پروژه مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس استان چهارمحال و بختیاری (1388)
 • پروژه مطالعات بهسازی لرزه ای مدارس استان تهران (1388)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی مدارس استان آذربایجان (1388)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی مرکز جراحی بیمارستان نورافشار (1390)
 • پروژه مطالعات بهسازی لرزه ای و خدمات جنبی مقاوم سازی مدارس استان های تهران و البرز (1391)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی 4 برج اداری تجاری قائم بومهن (1392)
 • پروژه مطالعات بهسازی لرزه ای مسجد دانشگاه علامه طباطبائی (1393)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی کتابخانه مرکزی پارک شهر(1394)
 • پروژه مطالعات بهسازی لرزه ای و طرح استحکام بخشی اسکلت ساختمان اداری بنیاد شهید(1394)
 • پروژه خدمات جنبی مقاوم سازی مرکز اورژانس بیمارستان فیاض بخش 2 (1395)