اهم پروژه های طراحی معماری و شهرسازی
  • ساختمان اداري كرمانشاه - شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ، 1379.
  • شهرك الوند ـ گلپايگان - شركت بنوان ابتكار، 1380.
  • شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان - مؤسسه توسعة كالبدي ، 1383.
  • طراحي جداره و بدنه سازي معابر شهر گرگان - شهرداري گرگان ، 1384.