آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی مهندسین مشاور ایران خاک

آزمایشگاه بخش شیمی مهندسین مشاور ایران خاک با بیش از ۳۰ سال تجربه و سابقه مفید، کادر مهندسی مجرب و تجهیزات پیشرفته در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به کارفرمایان مختلف فعالیت می نماید .

یکی از اهداف این آزمایشگاه در طی سالیان ، تلاش در جهت ارتقاء سطح کیفیت و کمیت انجام آزمایشهای مختلف شیمی و تطابق هر چه بیشتر آزمایشها با استانداردهای بین المللی همانند استاندارد ملی ایران (ISIRI) ، BS بوده است ، به همین دلیل علی رغم تآسیس آزمایشگاه های شیمی در سایر شرکت های مهندسین مشاور ، همچنان آزمایش های تکمیلی مربوط از جانب تعدادی از شرکت های همکار به بخش آزمایشگاه شیمی این مهندسین ارجاع می گردد .

فهرست آزمایشهایی که در آزمایشگاه شیمی مهندسین مشاور ایران خاک انجام می پذیرد :

بخش اول : آزمایشهای شیمیایی

 1. تعیین عدد PH
 2. تعیین مقدار سولفات کل
 3. تعیین مقدار سولفات محلول در آب
 4. تعیین مقدار گچ
 5. تعیین مقدار کلر
 6. تعیین مقدار کل املاح محلول (باقیمانده تبخیر)
 7. تعیین هدایت الکتریکی
 8. تعیین کربنات کل
 9. تعیین کربنات و بی کربنات محلول
 10. تهیه عصاره های مختلف آب و خاک
 11. تعیین مقدار کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم در عصاره اشباع خاک جهت تعیین واگرایی خاک
 12. تعیین مواد آلی
 13. آنالیز کامل خاک شامل تعیین مقدار اکسیدهای آهن ، کلسیم ، منیزیم ، آلومینیوم ، سیلیسیم ، سدیم ، پتاسیم ، افت حرارتی و سولفات کل
 14. آزمایش متیل بلو (MBV)
 1. تعیین عدد PH
 2. تعیین سولفات
 3. تعیین کلر
 4. تعیین سنگینی کربنات و بی کربنات (سختی کل و سختی دائم)
 5. تعیین قلیایی آب در مقابل فنل فتالین و متیل اورانژ
 6. تعیین باقیمانده تبخیر
 7. تعیین هدایت الکتریکی
 8. تعیین سدیم
 9. تعیین پتاسیم
 10. تعیین کلسیم
 11. تعیین منیزیم
 12. تهیه عصاره های مختلف آب و خاک
 1. آزمایش های مربوط به تعیین اکسیدهای آهن ، کلسیم ، منیزیم ، آلومینیوم ، سیلیسیم ، سدیم ، پتاسیم
 2. تعیین افت حرارتی و سولفات کل
 3. تعیین تعیین باقیمانده نامحلول
 1. تعیین سولفات
 2. تعیین مقدار کلر
 3. تعیین واکنش قلیایی - سیلیسی (روش شیمیایی مطابق با دستورالعمل ASTMC289)
 1. تعیین عدد PH
 2. تعیین کلر مطابق با روش موهر
 3. باقیمانده خشک
 4. وزن مخصوص
 1. تعیین عیار سیمان در بتن
 2. تعیین سولفات
 3. تعیین کلر
 4. اندازه گیری عمق کربناسیون در بتن

بخش دوم : آزمایشهای فیزیکی - شیمیایی

 1. بلین
 2. وزن مخصوص
 3. مقاومت فشاری
 4. گیرش اولیه و ثانویه (ویکات) وغلظت نرمال
 1. آزمایش های فعل و انفعالات قلیایی سیلیسی ملات منشوری (تسریع شده) مطابق با دستورالعمل ASTMC1293
 2. آزمایش های فعل و انفعالات قلیایی - سیلیسی منشور بتنی (طولانی مدت) مطابق با دستورالعمل ASTMC1293
 3. آزمایش های فعل و انفعالات قلیایی - کربناتی مطابق با دستورالعمل ASTMC1293
 4. تعیین ذرات سبک و ناخالصی های آلی و کلوخه های رسی در مصالح